Уважаеми клиенти,

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR), ви уведомяваме че сме установили възможен осъществен нерегламентиран достъп от трети лица до вашите лични данни и в частност – имена, имейл адрес, в някои случаи единен граждански номер и адрес за доставка, както и данни за извършена поръчка в онлайн магазина. Данните са от такова естество, че евентуалните рискове, свързани с изтичането им са възможност съответното физическо лице да бъде идентифицирано в гражданския оборот и да бъде осъществен контакт с него.

В качеството ни на администратор на лични данни и в съответствие със задълженията ни, произтичащи от GDPR, ви уведомяваме за горепосоченото нарушение в сигурността на данните ви, като молим да имате предвид, че сме предприели всички необходими мерки за ограничаване на евентуални негативни последици от това изтичане на данни, включително двуфакторна ауторизация за достъп до системите и други сходни мерки.

За допълнителна информация, можете да се свържете с нас на адрес [email protected] 

С уважение,

Екипът на „Би Фит“ ООД