Защита на лични данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (GDRP - General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на своите услуги, БИ ФИТ ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите си и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование "БИ ФИТ" ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ :200734882
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ №247, сграда Транскапитал, ет.2, офис 2109
 • Адреси за упражняване на дейността:
  • гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ №247, сграда Транскапитал, ет.2, офис 2109;
  • гр. София 1750, ж.к. Младост-1, ул. „Йерусалим“ №6;
  • гр. София 1172, ж.к. Дианабад, ул. „Апостол Карамитев“ №11;
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ №247, сграда Транскапитал, ет.2, офис 2109;
 • E-mail: [email protected]
 • Телефон.: 0700 10 118, 02 974 4786

 Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
 • Телефон: 02 974 4786
 • Email: [email protected][email protected]
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

БИ ФИТ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 


Следните определения на термините, използвани в този документ, са дефинирани в Общия регламент относно защита на данните на Европейския съюз:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Чувствителни лични данни“: Личните данни, които по своята същност са особено чувствителни по отношение на основните права и свободи, заслужават специфична защита, тъй като контекстът на тяхната обработка може да създаде значителни рискове за основните права и свободи. Тези лични данни включват лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни, с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или данни, отнасящи се до пола на физическо лице, живот или сексуална ориентация.

„Администратор на данни“: физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

„Обработващ данни“: физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Обработване“: всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Псевдонимизация“: обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са  свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано

„Надзорен орган“: независим публичен орган, създаден от държава членка съгласно член 51 на Регламента.

„Групово предприятие“: контролиращо предприятие и контролираните от него предприятия 


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 Чл. 1. (1) БИ ФИТ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на услуги свързани с продажба на продукти от продуктовия асортимент на дрогериите и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на БИ ФИТ ООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо БИ ФИТ ООД;
 • За целите на легитимния интерес на БИ ФИТ ООД.

(2) БИ ФИТ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, БИ ФИТ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) БИ ФИТ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на продукти и услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
  • индивидуализация на страна по договора;
  • регистрация на участник в събитие, организирано от БИ ФИТ ООД;
  • счетоводни цели;
  • статистически цели;
  • защита на информационната сигурност;
  • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на услугата, съобщения за новости и промоции и др.
  • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
  • предоставяне на техническа поддръжка чрез система за онлайн запитвания или по телефона;
  • създаване на електронен магазин през платформата Live Cart или Magento.

(2) БИ ФИТ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, БИ ФИТ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява БИ ФИТ ООД?

Чл. 3. (1) БИ ФИТ ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в онлайн магазина на фирмата и изпълнение на договор за продажба на продукти и услуги и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с онлайн магазина и посредством който да се закупуват, доставят, при необходимост връщат и отказват продукти предлагани от БИ ФИТ ООД. Профила служи също и за използване на бонусна система за лоялни клиенти. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупко-продажба“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Регистрация на потребител в офлайн система за лоялни клиенти – Клубна карта БИ ФИТ – целта на тази система е сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба като предоставя допълнителни облаги за клиента във формата на натрупване на парични суми по клиентска карта;
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, администриране на процеса по изпращане и доставка на закупени от клиента продукти, оптимизиране и история на параметри и поръчки, съгласно договора за предоставяне на услугите.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

(2) БИ ФИТ ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за създаване на електронен магазин през платформата Live Cart или Magento.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между БИ ФИТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
  • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес за доставка и данни за фактура.
   • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
   • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между БИ ФИТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
   • Доставка и/или връщане на закупени продукти;
   • Други данни, които БИ ФИТ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, БИ ФИТ ООД събира данни за използвания IP адрес.
    • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
    • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
    • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
     • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
     • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между БИ ФИТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) БИ ФИТ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от БИ ФИТ ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) БИ ФИТ ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. Относно Клубните карти БИ ФИТ срокът за съхранение на личните данни е до отказ на потребителя от съхранение на личните му данни. След изтичането на тези срокове, БИ ФИТ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) БИ ФИТ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на БИ ФИТ ООД, счетоводни цели или друго.

(3) БИ ФИТ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) БИ ФИТ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) БИ ФИТ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БИ ФИТ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) БИ ФИТ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от БИ ФИТ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) БИ ФИТ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БИ ФИТ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до БИ ФИТ ООД на [email protected]


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от БИ ФИТ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БИ ФИТ ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БИ ФИТ ООД;
  • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) БИ ФИТ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) БИ ФИТ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, при следните ситуации:

 • в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос;
 • имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена;
 • имате неуреден дълг към БИ ФИТ ООД, независимо от начина на плащане;
 • ако сте заподозрени в злоупотреба или сте злоупотребили с нашите услуги през последните четири години;
 • ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

 

 (4) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до БИ ФИТ ООД по e-mail: [email protected] или на адреса на администратора за лични данни, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред БИ ФИТ ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на БИ ФИТ ООД.

(5) БИ ФИТ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

(6) При поискване за изтриване на данните на потребители с клубни карти, в които има натрупани и неизползвани парични средства те биват изгубени и няма да могат да се използват от потребителя в последствие.


Право на ограничаване

Чл. 10. (1) Вие имате право да изискате от БИ ФИТ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БИ ФИТ ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • БИ ФИТ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на БИ ФИТ ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) Вие имате право да ограничите използването на свързаните с Вас данни за целите на информационен бюлетин, като

 

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на БИ ФИТ ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от БИ ФИТ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право да възразите срещу директния маркетинг:

Чл. 12. Вие имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини:

* като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел

* като редактирате настройките във Вашия онлайн профил

Право на информираност

Чл. 13. Вие можете да поискате от БИ ФИТ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. БИ ФИТ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от БИ ФИТ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако БИ ФИТ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) БИ ФИТ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. За извършване на предоставяните услуги е възможно БИ ФИТ ООД да предостави вашите лични данни на трети страни - при електронни разплащания Райфайзен Банк - виртуален POS, E-pay, ТрансКард, PayPal, както и куриерски фирми като СПИДИ, ЕКОНТ и РАПИДО.

Изпълняващите обработката на данните в рамките на ЕС се задължават да спазват Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламент) и договора, който са сключили с нас, от които се гарантира сигурността на данните и обработването им въз основа на съгласието, което давате.

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Други разпоредби

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: [email protected][email protected]
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 21(1). Когато възлагате на БИ ФИТ ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, БИ ФИТ ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, БИ ФИТ ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. БИ ФИТ ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай БИ ФИТ ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на БИ ФИТ ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс. 


Актуализиране на нашата Политика за поверителност:

Чл. 22 Възможно е да актуализираме нашата Политика за защита на лични данни. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.