Условия "Посланик 10х10"

Общи условия на програма „Посланик 10х10“ на Би Фит ООД

С настоящия документ се определят условията на провежданата от Би Фит ООД, вписано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК: 200734882, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Елисавета Багряна № 4, ПРОГРАМА.

  1.     Наименование на програмата: „Посланик 10х10
  2.     Териториален обхват: Програмата е валидна за територията на Република България.
  3.     Период: Програмата започва на 10.02.2020 г. и е с продължителност от 10 седмици, до 00:00 ч. на 20.04.2020 г.
  4.     Кой може да участва в програмата: Всяко физическо лице, което има налична регистрация в уебсайта на www.befit.bg, до преди стартовата дата на програмата, както и всяко физическо лице, което посети URL адреса получен от друг регистриран участник и което успешно направи нова профилна регистрация на www.befit.bg и поръчка на стойност над 49 лв. Участниците в програмата спадат в две категории: Канещи и Поканени.

Канещ участник е този, който има успешно създадена регистрация и профил на www.befit.bg до датата на стартиране на програмата. При наличие на създаден профил преди стартовата дата (10.02.2020) той ще има достъпно меню „Бонус Точки“ в главното меню на „Моят профил“. Там ще има достъпен уникален URL адрес, който той ще може да споделя към други, избрани от него лица. Споделянето на уникалния URL адрес става чрез маркирането, копирането и поставянето на посочения URL адрес в избран от регистрирания Канещ участник комуникационен канал като, но не ограничаващо се до: e-mail, Viber, Skype, SMS, ММS и др.. Със споделянето на уникалния URL адрес по избран от Канещия участник начин се извършва „поканата“ към друго лице – Поканен.

Поканен участник е този, който е получил уникален URL адрес от Канещ участник и който след това, ползвайки уникалния URL адрес, е създал нов за сайта собствен акаунт и през този акаунт е направил поръчка на минимална стойност от 49 лв. от онлайн магазина на адрес www.befit.bg.

В рамките на тази програма лице, което вече е спаднало под една от двете категории, няма правото да използва привилегиите на другата категория. Това означава, че Канещ участник не може да използва URL адрес изпратен му от друг Канещ участник, защото това би го класифицирало като „Поканен“, както и Поканен участник не може да изпраща допълнително URL адреси към други участници, защото това би го класифицирало като „Канещ“.

5.   Условия на програмата:

5.1.  Общо описание

Програмата „Посланик 10х10“ дава възможност на Канещите участници да изпращат покана, съобразно описаната по-горе в т. 3 процедура, към избрани от тях лица, с която канят Поканените лица да посетят онлайн магазина на Организатора на адрес www.befit.bg  и да си създадат профил, от който да направят еднократно поръчка на минимална стойност от 49 лв. Ако Поканеният успешно създаде собствен профил и направи поръчка, която изпълнява минималната стойност от 49лв., то Канещият и Поканеният участник ще получат по 10 точки, които ще се съхраняват в техните профили, до краят на календарната 2020-та година (31.12.2020). Всяка точка е еквивалентна на 1 лев. Няма ограничение за разпращане на уникалният URL адрес, но всеки Канещ участник има право на максимум 100 точки добавени в профилът му от тази програма. Това означава, че дори и той да може да разпраща URL адреса неограничено, само първите 10 Поканени участника, които изпълнят условието за минимална поръчка, ще се регистрират за бонус точките, и с това, ще запълнят лимита от 100 бонус точки на Канещият участник, правейки всяка допълнителна покана отвъд тези 10, невалидна за участие в Програмата.

Условия за получаване на отстъпката:

5.2.  Канещият и Поканеният участници ще получат бонус, както е посочено в т.4.1, при едновременното наличие на следните условия:

а) Поканеният участник, ползвайки изпратения от Канещия URL адрес, се е регистрирал в платформата, към която го е препратила получения от него уникалния URL адрес, с което е заявил участието си в програмата;

б) Поканеният участник в срок до края на програмата (23:59 ч. на 19.04.2020), е направил успешно завършена поръчка на минимална стойност от 49 лв. от електронния магазин на адрес www.befit.bg.  Успешно завършена поръчка е такава, която е подадена за изпълнение, изпълнена и доставена успешно до заявителя.

в) След потвърждение на успешно завършено условие б), Канещият и Поканеният участник ще получат в профилите си 10 бонус точки, еквивалентни на 10 лева.

5.3. При настъпване на условията за получаване на бонуса, както е посочено в т. 5.2. Канещият участник получава съобщение на електронната си поща, регистрирана от него в профила му, с което се оповестява, че условията са настъпили и може да ползва посочените в т. 5.1. бонус точки. Това съобщение е получено и от страна на Поканения участник. В допълнение, настъпването на условието бива отразено и в профилите на участниците в платформата на програмата.

5.4. Участниците сами определят дали и кога да ползват получените бонус точки. Участниците заявяват желанието си за ползване на бонус точките, като приложат наличните такива, при завършване на поръчка от електронният магазин. Това става на етап „Метод на плащане“ и с натискането на бутон „Имаш бонус точки? Приложи ги.“. Този бутон отваря падащо меню, където са упоменати броят на точките, които са налични в профила, както и празно поле, където участника трябва да въведе желаният от него брой точки, които да приложи като отстъпка от поръчката си. Точките са цели числа, и като такива, не могат да се прилагат по друг начин (т.е. може да се приложат 1,2,3,4 и т.н. точки, НО не могат да се прилагат 1.3, 1.5, 1.8 точки). След натискане на бутон „Прилагане на точки“, зададената от участника стойност ще бъде приспадната от стойността на текущата поръчка.

5.5. В случай че Поканен участник е получил повече от един URL адрес, трябва да се им в предвид, че в рамките на тази Програма, Поканения участник може да получи само един път съответните 10 бонус точки. Зачита се този URL адрес, през който Поканения участник е създал своя профил.

5.6. В допълнение на условието по т. 5.2. по-горе, всеки един участник следва да отговаря на следните критерии:

                1. Да спазва правилата за участие, описани в настоящите условия.

2. Да предоставя своя уникален линк за споделяне и поканените от него Участници да използват този линк при заявяването на поръчка от магазина на Организатора.

3. За да могат да приложат бонус точките си, Поканените трябва първо да са си създали техен личен профил. Само така точките могат да бъдат добавени и запазени в профила и впоследствие да бъдат изхарчени от съответният Поканен участник.

5.7. Забранява се Канещият и Поканеният участници да отговарят на едно и също лице. В случай, че едно и също физическо лице и/или технология отговарят на изискванията и на Канещ и на Поканен, то тогава съответния нарушител ще бъде дисквалифициран от Програмата. Дисквалификацията се определя като отказ да бъдат дадени от Организатора 10-те бонус точки, независимо, че са изпълнени условията от 5.2, или ако са били вече връчени те ще бъдат моментално отнети. Описаната в тази точка измама има няколко примера. Най-често срещания от тях е: едно и също лице, регистрирано с два различни адреса на електронна поща и/или доставка.

6.       Лични данни на участниците

Предоставените данни от участниците се събират обработват съобразно следните документи: Политика за поверителност на личните данни на BeFit, които можете да намерите на страницата www.befit.bg в отдел „Политика за поверителност“.

7.       Права и задължения

7.1. Участниците в играта  са длъжни:

  1. да спазват настоящите правила;
  2. да не предоставят свои лични данни на други участници в играта, както и да не използват личните данни на други лица без тяхното съгласие.
  3. Да спазват повелителните норми на закона и на добрите нрави.

7.2. Организаторът определя правилата на програмата „Посланик 10х10“ едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка, когато и както намери за необходимо. Организаторът ще обяви измененията и допълненията в настоящите правила. Ако настъпи подобна промяна, тя ще бъде обявена към всички участници през съответните методи:

  1. Писмо, обясняващо същността на промяната и датата, от която тази промяна влиза в сила.
  2. На www.befit.bg в отдел Правила на Програмата.

7.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Програмата по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.

7.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на платформата, чрез която се провежда Програмата. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху платформата, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, като в този случай Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията. За манипулация по тази точка ще се счита използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице.

7.5. Участниците нямат право да изискват и да получават паричната равностойност на бонус точките, които имат. Бонусите по тази Програма се използват единствено и само чрез приспадане от сумата на направени следващи поръчки в онлайн магазина на Организатора www.befit.bg в срока посочен в т. 5.1. (до 31.12.2020г.).

 

8.     Отговорност    

8.1.   Организаторът не отговаря в случай, че бонуса или която и да е част от него не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност участникът да се идентифицира, и/или да получи бонуса в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния участник като, но не ограничаващо се до: недостъпност на платформата за участие, сривове в интернет, кражба на данни, както и при невъзможност отстъпката да бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие поради невъзможност да се извърши процесът по регистрация, наличието на технически пречки, включително наличието на идентични данни в платформата като данните, попълвани от участник и други, или да се предостави бонус, в случай че информацията, подадена от участник съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация, както и ако участник не е получил съобщение на електронната си поща.

8.3. Споделянето на уникалния URL адрес от страна на Канещия участник се извършва само и единствено по негова воля и желание. Респективно последният е отговорен и следва да е получил съгласие от получателите, на които се изпраща уникалния URL адрес за получаването на подобни съобщения, както и за ползването на личните данни на последните. Изпращането на покана от участник в програмата не е маркетингово съобщение от името на Организатора и последния не носи каквато и да било отговорност в тази връзка. В случай на претенции от страна на Поканени лица за неоснователно ползване на техните данни, респективно за получаване на непоискано съобщения, участникът, който е изпратил съответните съобщения носи пълната отговорност.

8.4. В случай, че трето лице или друг административен или съдебен орган предяви искане или наложи санкция на Организатора, в резултат на неизпълнение на т. 8.3 или друго поето от Участник задължение по тези Общи условия или по приложимото право, Участникът ще обезщети напълно и изцяло Организатора за всички вреди, разходи, в т.ч и разумни адвокатски хонорари, и санкции, които Организаторът е понесъл в следствие на предявените към него искания и наложени санкции.

9.     Общи разпоредби

9.1. Всеки потенциален спор между Организатора на програмата и участници в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такъв, спорът се решава от компетентния съд в Република България съобразно действащото законодателство.

9.2. За неуредените в настоящите Общи правила на програмата случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

9.3. При избора и ползването на предлаганите от Организаторът продукти и услуги се прилагат съответните общи условия на Организатора, индивидуалните договори и приложимото право.

 

 

 

Тези условия са приети и влизат в сила от 10.02.2020 г. и са достъпни на интернет страницата на магазина (www.befit.bg) и в офиса на Организатора.