BROS Детски електрически изпарител п/в комари с вкл. 10табл.

Наличен
SKU
790247
11,80 лв.
Сподели

BROS
Електрически изпарител + 10 таблетки против комари за деца
SENSITIVE

Електрически изпарител с таблетки, с цел контрол на комарите и защита на помещението от насекоми, влизащи отвън. Има действие дори и при отворени прозорци и включено осветление. Защита на помещения до 20 м²(приблизително 50 м³) за около 10 часа. Оптимална защита след 15 мин. Атрактивно цветно устройство, подходящо за детска стая.

Характеристики
Mарка: Bros
Баркод: 5904517388239
Извадете пластината от опаковката и го сложете в процепа на електрофумигатора. Включете електрофуми-гатора в електрическата мрежа — 230 V. Активното вещество се изпарява от топлината, излъчвана от затопленото устройство. Изхабената пластина променя цвета си. Смяната на пластината става при изключен от тока електрофумигатор.
Устройство + 10 таблетки.

Предпазни мерки: След приключването на работата по обслужването на електрофумигатора измийте ръцете си. Не използвайте електрофумигатора в помещения, където се намира непокрити хранителни продукти, малки деца, бременни жени, болни и лица с алергични проблеми. Използвайте електрофумигатора при отворени прозорци. Ако се прилага в затворено помещение, по време на работа на електрофумигатора не се допускат хора и животни в третираното помещение. Електрофумигаторът се включва за мин. 15 — 30 мин. След приключване на фумигацията, старателно проветрете помещенията продължение на 1 час преди да се позволи достъпа на хора и животни. По време на работа на електрофумигатора не го докосвайте с мокри ръце и метални предмети. Не покривайте уреда по време на работа. Да не се прилага в близост до източници на запалване, открит огън и искри, както и влага. R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда; S2 Да се пази далече от достъп на деца; S29 Да не се изпуска в канализацията. Мерки за първа помощ: Осигурете достъпа на свеж въздух. Измийте очите с вода, кожата с вода и сапун. Потърсете медицинска помощ в случай на поглъщане или друга необходимост! Празните опаковки и остатъци от продукта следва да се предават за оползотворяване. Не съхранявайте използваното устройство с други видове отпадъци! Препаратът да се съхранява далеч от хранителни продукти. Наименования на активното вещество: есбиотрин 22,8 мг/табпетка (2,47 г/100 г). Вид на биоцидния препарат: Група 3: Биоциди за борба с вредителите. Подгрупа 18: Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги. Категория на потребителите: масова. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА ПРЕДИ УПОТРЕБА!

Напишете вашето мнение
Оставете мнение за: BROS Детски електрически изпарител п/в комари с вкл. 10табл.
Вашата оценка
Правото на отказ и връщане за този продукт не се прилага, тъй като продуктът попада в законовите изключения по чл. 57 от ЗЗП. За повече информация виж "Общите условия"