BROS Пръчици против комари за употреба на открито 4 бр.

Наличен
SKU
790252
6,30 лв.
  • Ние сме реални магазини.
  • Стоката е налична и в годност.
  • Информацията е актуална.
  • Поддържаме постоянна и добра цена на продуктите.
  • Може да се консултирате с нашите специалисти с медицинско образование.
Сподели
Share on Google+
BROS
Пръчици против комари
за употреба на открито
4 бр.
 
Наименование на активното вещество: д-алетрин 0,34 г/100 г (0,34%).
Група 3: Биоциди за борба с вредителите. Подгрупа 18: Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги. Категория на потребителите: масова.
Област на приложение: за борба с комари в отворени пространства- градини, балкони и тераси.

Характеристики
Mарка: BROS
Баркод: 5904517163959
Препаратът е готов за употреба. Извадете пръчицата от опаковката и я поставете отвесно (забийте в земята и саксията). Запалете единият край на пръчицата и след това го загасете (чрез духане). Тлеещата пръчица унищожава комарите и другите досадни насекоми в продължение на 3 часа. При третиране на по-голяма повърхност се изисква прилагане на повече пръчици. Не се прилага в помещения. Разходна норма: 1 пръчица/15 m³/3 часа.
Мерки за безопасност: Пазете тлеещите пръчици от контакт с деца. Пазете пръчиците в оригинална опаковка. Мерки за оказване на първа помощ: При вдишване: Изведете пострадалия от мястото на замърсяването и го изведете на чист въздух. Ако симптомите персистират/продължават, потърсете квалифицирана медицинска помощ. При контакт с кожата: Внимателно измийте кожата обилно с вода и сапун В случай на поява на клинични симптоми или дразнене на кожата потърсете квалифицирана медицинска помощ. При контакт с очите: Веднага изплакнете обилно очите с течаща вода и потърсете квалифицирана медицинска помощ (очен лекар). При поглъщане: Малко вероятно да настъпи поглъщане поради търговската форма на продукта. В случай на поглъщане, ако пострадалият е в съзнание, дайте вода за пиене. Никога! Никога не давайте нищо през устата на лице в безсъзнателно състояние. Веднага да се потърси квалифицирана помощ. Необходимост от квалифицирана лекарска помощ: Задължителна квалифицирана помощ при поглъщане и контакт с очите. Препоръчителна квалифицирана помощ при вдишване и контакт с кожата. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място: Няма специфичен антидот. Лечението е симтоматично. Подходящи средства при гасене на пожар- пяна, прахов пожарогасител, въглероден двуокис, воден спрей. Работа с препарата: Да се изпозлват лични предпазни средства:защитни ръкавици. Да се осигури адекватна вентилация след употреба. Да не се вдишват парите. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се прилага в близост до източници на запалване, открит огън и искри. Съхранение: Препаратът се съхранява на хладно място, в добре проветрено помещение при температура от 5 до 30 С. Да не се съхранява в близост до хранителни продукти, фураж, източници на огън и топлина. Обезвреждане а отпадъците: Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците. Рискови фрази (R-фрази): R-фази: R50/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водата среда. Съвети за безопасност (S-фази): S2 Да се пази далече от достъп на деца.; S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета; S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.
Напишете вашето мнение
Оставете мнение за: BROS Пръчици против комари за употреба на открито 4 бр.
Вашата оценка