BROS Електрически изпарител против комари + Течен пълнител

Наличен
SKU
790245
9,30 лв.
  • Ние сме реални магазини.
  • Стоката е налична и в годност.
  • Информацията е актуална.
  • Поддържаме постоянна и добра цена на продуктите.
  • Може да се консултирате с нашите специалисти с медицинско образование.
Сподели
Share on Google+

BROS

Течен пълнител за електронен изпарител против комари
60 нощи без комари!

Активно вещество - Пралетрин 1.0 г/100 г (1.0%). Група 3: Биоциди за борба с вредителите. Подгрупа 18: Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги. Категория на потребителите: масова.

Характеристики
Mарка: BROS
Баркод: 5904517026216
Извадете пълнителя от опаковката и го сложете в процепа на електрофумигатора. Включете елетрофумигатора в ел. мрежа- 230 V. Замяната на пълнителя с нов става след изключване на устройството от ел. мережа. След употреба изключете елетрофумигатора от електрическия контакт. Разходна норма: 1 флакон /30 м³/ 8 часа в денонощие/60 нощи. Елетрофумигатора работи също и с твърди пластини.
Мерки за първа помощ: При вдишване: Извадете пострадалия от мястото на замърсяването и го изведете на чист въздух. Ако симптомите персистират, потърсете квалифицирана медицинска помощ. При контакт с кожата: Внимателно измийте кожата обилно с вода и сапун. В случай на поява на клинични симптоми или дразнене на кожата потърсете квалифицирана медицинска помощ. При контакт с очите: Изплакнете очите незабавно обилно с вода в продължение на 15-20 минути при широко отворени клепачи. Отстранете лещите, при наличие на такива. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ. Необходимост от квалифицирана помощ при контакт с очите. Препоръчителна квалифицирана помощ при вдишване и при контакт с кожата. Специални средства за оказване на първа помощ на работното място. Няма специфичен антидот. Лечението е симптоматично. Работа с препарата: След приключване на работата измийте ръцете си. Не използвайте елетрофумигатора в помещения, където се намират непокрити хранителни продукти, малки деца, болни и лица с алергични проблеми. Да се прилага в помещения с подходяща вентилация. Използвайте елетрофумигатора при отворени прозорци. Ако се прилага в затворено помещение, след приключване на фумигацията, старателно проветрете помещенията. Не покривайте изпарителя. Дръжте го далече от запалими материали, вода, влага. По време на работа на елетрофумигатора не го докосвайте с мокри ръце и метални предмети. Не покривайте уреда по време на работа. Избягвайте контакт с очите и здрава, наранена или раздразнена кожа. Не вдишвайте парите. Да се изпозлват лични предпазни средства: защитни ръкавици. Да не се прилага в близост до източници на запалване, открит огън и искри. Съхранение: Препаратът се съхранява на хладно място, в добре проветрено помещение при температура от 5 до 30 С. Да не се съхранява в близост до хранителни продукти, фураж, източници на огън и топлина. Обезвреждане а отпадъците: Отпадъците от препарата, като остатъчни количества и опаковки да се събират в специални плътно затварящи се обозначени съдове, да съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците. След употреба опаковката се промива обилно с вода, като промивните води се събират в специални съдове. След употреба, опаковката се събира в специални, плътно затварящи се обозначени съдове, да съхраняват временно, след което да се предават на лица притежаващи разрешение по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците. Не е опасен товар съгласно ADR/RID, IMDG/GGVSee, ICAO/IATA. Подходящи средства за гасене на пожар: пяна, прахов пожарогасител, въглероден окис, воден спрей. Символи на опасност: R-фази: R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водата среда. Съвети за безопасност (S-фази): S2 Да се пази далече от достъп на деца.; S25 Да се избягва контакт с очите; S52 Да се използва само на проветриви места; S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък; S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност.
Напишете вашето мнение
Оставете мнение за: BROS Електрически изпарител против комари + Течен пълнител
Вашата оценка